فرش جلالی

جلوه ای از شکوه و زیبایی یک هنر باستانی

فرش جلالی

جلوه ای از شکوه و زیبایی یک هنر باستانی

فرش جلالی

جلوه ای از شکوه و زیبایی یک هنر باستانی

درباره فرش جلالی تبریز

بی تردید نام فرش ایران با تبریز و آذربایجان گره خورده است، اگرچه جهانیان فرش را با نام زیبای ایران می شناسند. از حدود یک قرن پیش برای اعتلای فرش ایران و معرفی ظرافت و زیبایی آن تلاش می کنیم. سعی کرده ایم با ارائه بهترین و نفیس ترین فرش ها و تابلو فرش های دستباف تبریز، از طریق برپایی نمایشگاه های مختلف، طرح، نقشه ها و اصالت فرش تبریز را برای امروز و نسل های آینده حفظ کنیم. و اما فرش تبریز خود به تنهایی معرف تمام زیبایی ها، شکوه و عظمت فرهنگ و هنر ایران زمین است. هنری به قدمت تاریخ چند هزار سالۀ مردمان این دیار.حاصل این تلاش 100 ساله...

Whoops! There was an error.
ErrorException (E_WARNING)
file_put_contents(/home/jalalicarpet/public_html/local/storage/framework/sessions/FF1QCASNcEyDpfv2hYAaK9l78ASw77bHbs1ngSbM): failed to open stream: No such file or directory ErrorException thrown with message "file_put_contents(/home/jalalicarpet/public_html/local/storage/framework/sessions/FF1QCASNcEyDpfv2hYAaK9l78ASw77bHbs1ngSbM): failed to open stream: No such file or directory" Stacktrace: #7 ErrorException in /home/jalalicarpet/public_html/local/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php:122 #6 file_put_contents in /home/jalalicarpet/public_html/local/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php:122 #5 Illuminate\Filesystem\Filesystem:put in /home/jalalicarpet/public_html/local/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/FileSessionHandler.php:83 #4 Illuminate\Session\FileSessionHandler:write in /home/jalalicarpet/public_html/local/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Store.php:129 #3 Illuminate\Session\Store:save in /home/jalalicarpet/public_html/local/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Middleware/StartSession.php:87 #2 Illuminate\Session\Middleware\StartSession:terminate in /home/jalalicarpet/public_html/local/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php:218 #1 Illuminate\Foundation\Http\Kernel:terminateMiddleware in /home/jalalicarpet/public_html/local/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php:189 #0 Illuminate\Foundation\Http\Kernel:terminate in /home/jalalicarpet/public_html/index.php:58
7
ErrorException
/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php122
6
file_put_contents
/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php122
5
Illuminate\Filesystem\Filesystem put
/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/FileSessionHandler.php83
4
Illuminate\Session\FileSessionHandler write
/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Store.php129
3
Illuminate\Session\Store save
/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Middleware/StartSession.php87
2
Illuminate\Session\Middleware\StartSession terminate
/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php218
1
Illuminate\Foundation\Http\Kernel terminateMiddleware
/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php189
0
Illuminate\Foundation\Http\Kernel terminate
/home/jalalicarpet/public_html/index.php58
/home/jalalicarpet/public_html/local/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php
   *
   * @param string $path
   * @return string
   */
  public function hash($path)
  {
    return md5_file($path);
  }
 
  /**
   * Write the contents of a file.
   *
   * @param string $path
   * @param string $contents
   * @param bool $lock
   * @return int
   */
  public function put($path, $contents, $lock = false)
  {
    return file_put_contents($path, $contents, $lock ? LOCK_EX : 0);
  }
 
  /**
   * Write the contents of a file, replacing it atomically if it already exists.
   *
   * @param string $path
   * @param string $content
   * @return void
   */
  public function replace($path, $content)
  {
    // If the path already exists and is a symlink, get the real path...
    clearstatcache(true, $path);
 
    $path = realpath($path) ?: $path;
 
    $tempPath = tempnam(dirname($path), basename($path));
 
    // Fix permissions of tempPath because `tempnam()` creates it with permissions set to 0600...
    chmod($tempPath, 0777 - umask());
Arguments
 1. "file_put_contents(/home/jalalicarpet/public_html/local/storage/framework/sessions/FF1QCASNcEyDpfv2hYAaK9l78ASw77bHbs1ngSbM): failed to open stream: No such file or directory"
  
/home/jalalicarpet/public_html/local/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php
   *
   * @param string $path
   * @return string
   */
  public function hash($path)
  {
    return md5_file($path);
  }
 
  /**
   * Write the contents of a file.
   *
   * @param string $path
   * @param string $contents
   * @param bool $lock
   * @return int
   */
  public function put($path, $contents, $lock = false)
  {
    return file_put_contents($path, $contents, $lock ? LOCK_EX : 0);
  }
 
  /**
   * Write the contents of a file, replacing it atomically if it already exists.
   *
   * @param string $path
   * @param string $content
   * @return void
   */
  public function replace($path, $content)
  {
    // If the path already exists and is a symlink, get the real path...
    clearstatcache(true, $path);
 
    $path = realpath($path) ?: $path;
 
    $tempPath = tempnam(dirname($path), basename($path));
 
    // Fix permissions of tempPath because `tempnam()` creates it with permissions set to 0600...
    chmod($tempPath, 0777 - umask());
Arguments
 1. "/home/jalalicarpet/public_html/local/storage/framework/sessions/FF1QCASNcEyDpfv2hYAaK9l78ASw77bHbs1ngSbM"
  
 2. "a:3:{s:6:"_token";s:40:"JeoSc6I8RBdZwhLjALQWfT53xZfLiwrE3pZJ2OoD";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:24:"https://jalalicarpet.com";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}"
  
 3. 2
  
/home/jalalicarpet/public_html/local/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/FileSessionHandler.php
  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function read($sessionId)
  {
    if ($this->files->isFile($path = $this->path.'/'.$sessionId)) {
      if ($this->files->lastModified($path) >= Carbon::now()->subMinutes($this->minutes)->getTimestamp()) {
        return $this->files->sharedGet($path);
      }
    }
 
    return '';
  }
 
  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function write($sessionId, $data)
  {
    $this->files->put($this->path.'/'.$sessionId, $data, true);
 
    return true;
  }
 
  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function destroy($sessionId)
  {
    $this->files->delete($this->path.'/'.$sessionId);
 
    return true;
  }
 
  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function gc($lifetime)
  {
    $files = Finder::create()
Arguments
 1. "/home/jalalicarpet/public_html/local/storage/framework/sessions/FF1QCASNcEyDpfv2hYAaK9l78ASw77bHbs1ngSbM"
  
 2. "a:3:{s:6:"_token";s:40:"JeoSc6I8RBdZwhLjALQWfT53xZfLiwrE3pZJ2OoD";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:24:"https://jalalicarpet.com";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}"
  
 3. true
  
/home/jalalicarpet/public_html/local/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Store.php
   *
   * @param string $data
   * @return string
   */
  protected function prepareForUnserialize($data)
  {
    return $data;
  }
 
  /**
   * Save the session data to storage.
   *
   * @return bool
   */
  public function save()
  {
    $this->ageFlashData();
 
    $this->handler->write($this->getId(), $this->prepareForStorage(
      serialize($this->attributes)
    ));
 
    $this->started = false;
  }
 
  /**
   * Prepare the serialized session data for storage.
   *
   * @param string $data
   * @return string
   */
  protected function prepareForStorage($data)
  {
    return $data;
  }
 
  /**
   * Age the flash data for the session.
   *
   * @return void
Arguments
 1. "FF1QCASNcEyDpfv2hYAaK9l78ASw77bHbs1ngSbM"
  
 2. "a:3:{s:6:"_token";s:40:"JeoSc6I8RBdZwhLjALQWfT53xZfLiwrE3pZJ2OoD";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:24:"https://jalalicarpet.com";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}"
  
/home/jalalicarpet/public_html/local/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Middleware/StartSession.php
    if ($this->sessionConfigured()) {
      $this->storeCurrentUrl($request, $session);
 
      $this->addCookieToResponse($response, $session);
    }
 
    return $response;
  }
 
  /**
   * Perform any final actions for the request lifecycle.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \Symfony\Component\HttpFoundation\Response $response
   * @return void
   */
  public function terminate($request, $response)
  {
    if ($this->sessionHandled && $this->sessionConfigured() && ! $this->usingCookieSessions()) {
      $this->manager->driver()->save();
    }
  }
 
  /**
   * Start the session for the given request.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return \Illuminate\Contracts\Session\Session
   */
  protected function startSession(Request $request)
  {
    return tap($this->getSession($request), function ($session) use ($request) {
      $session->setRequestOnHandler($request);
 
      $session->start();
    });
  }
 
  /**
   * Get the session implementation from the manager.
/home/jalalicarpet/public_html/local/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php
   * @return void
   */
  protected function terminateMiddleware($request, $response)
  {
    $middlewares = $this->app->shouldSkipMiddleware() ? [] : array_merge(
      $this->gatherRouteMiddleware($request),
      $this->middleware
    );
 
    foreach ($middlewares as $middleware) {
      if (! is_string($middleware)) {
        continue;
      }
 
      [$name] = $this->parseMiddleware($middleware);
 
      $instance = $this->app->make($name);
 
      if (method_exists($instance, 'terminate')) {
        $instance->terminate($request, $response);
      }
    }
  }
 
  /**
   * Gather the route middleware for the given request.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return array
   */
  protected function gatherRouteMiddleware($request)
  {
    if ($route = $request->route()) {
      return $this->router->gatherRouteMiddleware($route);
    }
 
    return [];
  }
 
  /**
Arguments
 1. Request {#42
   #json: null
   #convertedFiles: null
   #userResolver: Closure($guard = null) {#302 …5}
   #routeResolver: Closure() {#304 …5}
   +attributes: ParameterBag {#44}
   +request: ParameterBag {#50}
   +query: ParameterBag {#50}
   +server: ServerBag {#46}
   +files: FileBag {#47}
   +cookies: ParameterBag {#45}
   +headers: HeaderBag {#48}
   #content: null
   #languages: null
   #charsets: null
   #encodings: null
   #acceptableContentTypes: array:4 [
    0 => "text/html"
    1 => "application/xhtml+xml"
    2 => "application/xml"
    3 => "*/*"
   ]
   #pathInfo: "/"
   #requestUri: "/"
   #baseUrl: ""
   #basePath: null
   #method: "GET"
   #format: null
   #session: Store {#414}
   #locale: null
   #defaultLocale: "en"
   -isHostValid: true
   -isForwardedValid: true
   basePath: ""
   format: "html"
  }
  
 2. Response {#434}
  
/home/jalalicarpet/public_html/local/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php
   */
  protected function dispatchToRouter()
  {
    return function ($request) {
      $this->app->instance('request', $request);
 
      return $this->router->dispatch($request);
    };
  }
 
  /**
   * Call the terminate method on any terminable middleware.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \Illuminate\Http\Response $response
   * @return void
   */
  public function terminate($request, $response)
  {
    $this->terminateMiddleware($request, $response);
 
    $this->app->terminate();
  }
 
  /**
   * Call the terminate method on any terminable middleware.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \Illuminate\Http\Response $response
   * @return void
   */
  protected function terminateMiddleware($request, $response)
  {
    $middlewares = $this->app->shouldSkipMiddleware() ? [] : array_merge(
      $this->gatherRouteMiddleware($request),
      $this->middleware
    );
 
    foreach ($middlewares as $middleware) {
      if (! is_string($middleware)) {
Arguments
 1. Request {#42
   #json: null
   #convertedFiles: null
   #userResolver: Closure($guard = null) {#302 …5}
   #routeResolver: Closure() {#304 …5}
   +attributes: ParameterBag {#44}
   +request: ParameterBag {#50}
   +query: ParameterBag {#50}
   +server: ServerBag {#46}
   +files: FileBag {#47}
   +cookies: ParameterBag {#45}
   +headers: HeaderBag {#48}
   #content: null
   #languages: null
   #charsets: null
   #encodings: null
   #acceptableContentTypes: array:4 [
    0 => "text/html"
    1 => "application/xhtml+xml"
    2 => "application/xml"
    3 => "*/*"
   ]
   #pathInfo: "/"
   #requestUri: "/"
   #baseUrl: ""
   #basePath: null
   #method: "GET"
   #format: null
   #session: Store {#414}
   #locale: null
   #defaultLocale: "en"
   -isHostValid: true
   -isForwardedValid: true
   basePath: ""
   format: "html"
  }
  
 2. Response {#434}
  
/home/jalalicarpet/public_html/index.php
|--------------------------------------------------------------------------
| Run The Application
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Once we have the application, we can handle the incoming request
| through the kernel, and send the associated response back to
| the client's browser allowing them to enjoy the creative
| and wonderful application we have prepared for them.
|
*/
 
$kernel = $app->make(Illuminate\Contracts\Http\Kernel::class);
 
$response = $kernel->handle(
  $request = Illuminate\Http\Request::capture()
);
 
$response->send();
 
$kernel->terminate($request, $response);
 
Arguments
 1. Request {#42
   #json: null
   #convertedFiles: null
   #userResolver: Closure($guard = null) {#302 …5}
   #routeResolver: Closure() {#304 …5}
   +attributes: ParameterBag {#44}
   +request: ParameterBag {#50}
   +query: ParameterBag {#50}
   +server: ServerBag {#46}
   +files: FileBag {#47}
   +cookies: ParameterBag {#45}
   +headers: HeaderBag {#48}
   #content: null
   #languages: null
   #charsets: null
   #encodings: null
   #acceptableContentTypes: array:4 [
    0 => "text/html"
    1 => "application/xhtml+xml"
    2 => "application/xml"
    3 => "*/*"
   ]
   #pathInfo: "/"
   #requestUri: "/"
   #baseUrl: ""
   #basePath: null
   #method: "GET"
   #format: null
   #session: Store {#414}
   #locale: null
   #defaultLocale: "en"
   -isHostValid: true
   -isForwardedValid: true
   basePath: ""
   format: "html"
  }
  
 2. Response {#434}
  

Environment & details:

empty
empty
empty
empty
empty
Key Value
PATH
"/usr/local/bin:/bin:/usr/bin"
HTTP_ACCEPT
"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8"
HTTP_ACCEPT_ENCODING
"gzip"
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
"en-US,en;q=0.5"
HTTP_HOST
"jalalicarpet.com"
HTTP_USER_AGENT
"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)"
HTTP_X_FORWARDED_FOR
"54.80.249.22"
HTTP_CDN_LOOP
"cloudflare"
HTTP_CF_CONNECTING_IP
"54.80.249.22"
HTTP_CF_IPCOUNTRY
"US"
HTTP_CF_RAY
"6d0acfd45ca78f16-IAD"
HTTP_X_FORWARDED_PROTO
"https"
HTTP_CF_VISITOR
"{"scheme":"https"}"
DOCUMENT_ROOT
"/home/jalalicarpet/public_html"
REMOTE_ADDR
"54.80.249.22"
REMOTE_PORT
"60734"
SERVER_ADDR
"157.90.108.244"
SERVER_NAME
"jalalicarpet.com"
SERVER_ADMIN
"[email protected]"
SERVER_PORT
"443"
REQUEST_SCHEME
"https"
REQUEST_URI
"/"
PROXY_REMOTE_ADDR
"172.70.134.98"
HTTPS
"on"
X_SPDY
"HTTP2"
SSL_PROTOCOL
"TLSv1.3"
SSL_CIPHER
"TLS_AES_256_GCM_SHA384"
SSL_CIPHER_USEKEYSIZE
"256"
SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE
"256"
SCRIPT_FILENAME
"/home/jalalicarpet/public_html/index.php"
QUERY_STRING
""
SCRIPT_URI
"https://jalalicarpet.com/"
SCRIPT_URL
"/"
SCRIPT_NAME
"/index.php"
SERVER_PROTOCOL
"HTTP/1.1"
SERVER_SOFTWARE
"LiteSpeed"
REQUEST_METHOD
"GET"
X-LSCACHE
"on"
PHP_SELF
"/index.php"
REQUEST_TIME_FLOAT
1642708017.6234
REQUEST_TIME
1642708017
argv
[]
argc
0
APP_NAME
"Laravel"
APP_ENV
"local"
APP_KEY
"base64:PdvrsBHYEIBXrj94eFV52A4MnfxEVnt/TrhfnQGklH8="
APP_DEBUG
"true"
APP_URL
"http://localhost"
LOG_CHANNEL
"stack"
DB_CONNECTION
"mysql"
DB_HOST
"127.0.0.1"
DB_PORT
"3306"
DB_DATABASE
"jalalicarpet_dbb"
DB_USERNAME
"jalalicarpet_dbb"
DB_PASSWORD
"y#-KZGo-wym^"
BROADCAST_DRIVER
"log"
CACHE_DRIVER
"file"
QUEUE_CONNECTION
"sync"
SESSION_DRIVER
"file"
SESSION_LIFETIME
"120"
REDIS_HOST
"127.0.0.1"
REDIS_PASSWORD
"null"
REDIS_PORT
"6379"
MAIL_DRIVER
"smtp"
MAIL_HOST
"mail.jalalicarpet.com"
MAIL_PORT
"587"
MAIL_USERNAME
"[email protected]"
MAIL_PASSWORD
"[,(L0TmdWsxO"
MAIL_FROM_ADDRESS
"[email protected]"
MAIL_FROM_NAME
"jalalicarpet"
PUSHER_APP_ID
""
PUSHER_APP_KEY
""
PUSHER_APP_SECRET
""
PUSHER_APP_CLUSTER
"mt1"
MIX_PUSHER_APP_KEY
""
MIX_PUSHER_APP_CLUSTER
"mt1"
Key Value
APP_NAME
"Laravel"
APP_ENV
"local"
APP_KEY
"base64:PdvrsBHYEIBXrj94eFV52A4MnfxEVnt/TrhfnQGklH8="
APP_DEBUG
"true"
APP_URL
"http://localhost"
LOG_CHANNEL
"stack"
DB_CONNECTION
"mysql"
DB_HOST
"127.0.0.1"
DB_PORT
"3306"
DB_DATABASE
"jalalicarpet_dbb"
DB_USERNAME
"jalalicarpet_dbb"
DB_PASSWORD
"y#-KZGo-wym^"
BROADCAST_DRIVER
"log"
CACHE_DRIVER
"file"
QUEUE_CONNECTION
"sync"
SESSION_DRIVER
"file"
SESSION_LIFETIME
"120"
REDIS_HOST
"127.0.0.1"
REDIS_PASSWORD
"null"
REDIS_PORT
"6379"
MAIL_DRIVER
"smtp"
MAIL_HOST
"mail.jalalicarpet.com"
MAIL_PORT
"587"
MAIL_USERNAME
"[email protected]"
MAIL_PASSWORD
"[,(L0TmdWsxO"
MAIL_FROM_ADDRESS
"[email protected]"
MAIL_FROM_NAME
"jalalicarpet"
PUSHER_APP_ID
""
PUSHER_APP_KEY
""
PUSHER_APP_SECRET
""
PUSHER_APP_CLUSTER
"mt1"
MIX_PUSHER_APP_KEY
""
MIX_PUSHER_APP_CLUSTER
"mt1"
0. Whoops\Handler\PrettyPageHandler